Theo quyết định số 379/QĐ-UBCK của UBCKNN ban hành ngày 03/06/2021, người dùng cần cho phép truy xuất thông tin nhận dạng thiết bị thông qua các API.
Để cài đặt phần mềm, vui lòng ấn vào đây.